Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Voorwaarden van Babymand.nl (hierna Babymand) gevestigd te Zwolle.

Toepassing
De algemene leveringsvoorwaarden van Babymand, zijn van toepassing op alle leveringen van Babymand. Door het plaatsen van een bestelling verklaart u deze algemene leveringsvoorwaarden te accepteren. In geval van verschillen tussen uw bestelling en het bepaalde in de algemene leveringsvoorwaarden van Babymand prevaleren te allen tijde de algemene leveringsvoorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst / Annuleren (Bedrijven)
Een koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan u, naar aanleiding van de door u gedane bestelling. Uw bestelling zal worden bevestigd op de wijze zoals hieronder aangeven onder Bestelling/Levertijd. Afwijkingen tussen hetgeen u bestelt en hetgeen wij aanbieden, alsook fouten en vergissingen tussen hetgeen u bestelt en hetgeen u eigenlijk had willen bestellen, komen geheel voor uw rekening. U bent gerechtigd uw bestelling, binnen 24 uur na het plaatsen ervan, kosteloos te annuleren op voorwaarde dat Babymand het product nog niet heeft afgeleverd bij GLS Pakket verzendservice voor vervoer naar het door u opgegeven afleveradres en/of indien het een gepersonaliseerd product betreft, zoals, maar niet uitsluitend, borduursels en glaswerk/graveren. Het reeds door u betaalde bedrag wordt dan direct aan u terug gestort met eventueel aftrek voor gepersonaliseerde goederen. Indien het product echter reeds aan GLS Pakket verzendservice is overhandigd zal Babymand u op de hoogte stellen van het feit dat uw annulering niet kan plaatsvinden.

Totstandkoming overeenkomst / Annuleren (Consumenten)
Een koopovereenkomst komt tot stand door uw bestelling "online" te plaatsen bij Babymand en/of door verzending van een opdrachtbevestiging door ons aan u, naar aanleiding van de door u gedane (telefonische / online) bestelling. Uw bestelling zal worden bevestigd op de wijze zoals hieronder aangeven onder Bestelling/Levertijd. Afwijkingen tussen hetgeen u bestelt en hetgeen wij aanbieden, alsook fouten en vergissingen tussen hetgeen u bestelt en hetgeen u eigenlijk had willen bestellen, komen geheel voor uw rekening. Onder de wet "kopen op afstand" bent u gerechtigd uw bestelling tot 7 dagen na ontvangst kosteloos te annuleren mits het artikel in de originele verpakking, zonder sporen van gebruik op uw kosten aan Babymand retour gezonden wordt. Babymand zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen aan u overmaken. Uitzonderingen hierop zijn goederen die volgens specificaties van u zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) speciaal voor u geborduurde of gegraveerde artikelen zoals slabbetjes, glaswerk en klompen. In dat geval, ook als u nog niet betaald heeft, worden er annuleringskosten in rekening gebracht met een maximum van 30% van het factuurbedrag.

Retourneren (Bedrijven)
Indien de bestelling niet aan uw wensen voldoet of bij aankomst beschadigd is dan kun u de bestelling, op uw kosten retourneren. U dient binnen 3 dagen na aflevering van de bestelling, onder opgaaf van redenen en onder opgave van uw bank of gironummer, Babymand per email op de hoogte te stellen dat u de bestelling retourneert. Vervolgens dient u dan binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling de ongebruikte artikelen in de originele verpakking te retourneren aan Babymand. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn. Babymand zal de aankoopwaarde binnen 14 dagen na ontvangst van de retourverzending terug betalen. Babymand behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden. Babymand behoud zich voorts het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 7 dagen na aflevering van de bestelling zijn geretourneerd of de retourzending niet binnen 3 dagen na aflevering van de bestelling aan Babymand per email is gemeld.

Retourneren (Consumenten)
Onder de wet "kopen op afstand" bent u gerechtigd uw bestelling tot 7 dagen na ontvangst kosteloos te retourneren mits het artikel in de originele verpakking, zonder sporen van gebruik, op uw kosten, aan Babymand retour gezonden wordt. Babymand zal het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen aan u overmaken. Uitzonderingen hierop zijn goederen die volgens specificaties van u zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend speciaal voor u geborduurde of gegraveerde artikelen zoals slabbetjes, glaswerk en klompen. In dat geval wordt het aankoop bedrag minus de kosten voor de gepersonaliseerde, of speciaal gefabriceerde onderdelen aan u overgemaakt. Babymand behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn verzonden.

Verzendkosten
Voor de verzendkosten rekent Babymand binnen Nederland € 7,38 via GLS Pakket verzendservice (bij bestellingen boven € 150 vervallen de verzendkosten ). De categorie brievenbuscadeau laat u de prijzen zien inclusief verzendkosten. Voor de overige categorieen gelden bovenstaande verzendkosten van € 7,38.

Voor verzending buiten Nederland, doch binnen Europa zijn de verzendkosten gelijk aan de verzendkosten die GLS Pakket verzendservice hanteert. Deze kosten zijn afhankelijk van eindbestemming aflevering en het gewicht van het cadeaupakket. Wij zullen u, alvorens het cadeau te versturen, inlichten over de te verwachten verzendkosten.

Voor levering buiten Europa gelieve contact op te nemen met Babymand op nummer 038 737 0052 of via email. Wij werken samen met diverse koeriersbedrijven welke wereldwijd leveren tegen gunstige prijzen.

Bestelling/Levertijd/Betaling
Na ontvangst van de bestelling krijg u binnen 1 werkdag per email een bevestiging van de bestelling.
Bestellingen gedaan op werkdagen voor 12 uur worden nog dezelfde dag verwerkt.
Particuliere bestellingen:
Zodra het verschuldigde bedrag op de rekening van Babymand is bijgeschreven, zal Babymand uw bestelling, mits voorradig, binnen 24 uur bij GLS Pakket verzendservice afleveren voor verzending naar het door u opgegeven afleveradres.(met uitzondering van zon- en feestdagen)(uitgezonderd glaswerk hiervoor is de levertijd 48 uur)
Zakelijke bestellingen:
Babymand zal uw bestelling, mits voorradig, binnen 24 uur bij GLS Pakket verzendservice afleveren voor verzending naar het door u opgegeven afleveradres.(met uitzondering van zon- en feestdagen). (uitgezonderd glaswerk hiervoor is de levertijd 48 uur.) De factuur zal voor feitelijke levering via e-mail en via post naar u verzonden worden. Babymand hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van Babymand. Babymand behoudt het recht om vooruitbetaling te vragen. Indien de bestelde artikelen niet voorradig zijn of uitverkocht zijn neemt Babymand onmiddellijk contact met u op.

Verzending
Verzenden doen wij met de GLS Pakket verzendservice. GLS Pakket verzendservice doet er meestal één à twee dagen over om de bestelling bij u af te leveren.
De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de bestelling ons bedrijf verlaat. Mocht de bezorger u niet thuis treffen dan zal deze een afhaalbewijs bij u achterlaten. U kunt daarmee samen met een geldig identiteitsbewijs de bestelling afhalen op het postkantoor. De bestelling blijft dan 3 weken op het postkantoor liggen voordat het weer naar ons wordt teruggezonden. Mochten wij in dergelijke situatie nogmaals de bestelling aan u moeten sturen dan vragen wij een bijdrage in de verzendkosten van 5 Euro. Orders welke naar ons retour komen doordat deze aan de deur zijn geweigerd of niet zijn afgehaald op het postkantoor worden pas nogmaals verzonden nadat u de kosten heeft voldaan.

Garantie
Babymand staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Uitzondering hierop vormen eventuele kleurverschillen. Gebreken die zijn ontstaan als het gevolg van normale slijtage of die te wijten zijn aan uw aanmerkelijke schuld of nalatigheid, vallen niet onder garantie.

Privacy / rechtspraak
Babymand verstrekt geen gegevens aan derden. Geschillen tussen Babymand en de klant zullen voorkomen bij de rechtbank te Zwolle.

Aanbieding
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld, en op al onze aanbiedingen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW, prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Overig
Geleverde artikelen kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen.

Aansprakelijkheid / Schade
1. Babymand is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van grove schuld of opzet van Babymand en / of haar werknemers doch beperkt tot maximaal het bedrag van de voor desbetreffende order betaalde prijs (exclusief BTW).
2. Aansprakelijkheid van Babymand voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
3. Aansprakelijkheid van Babymand voor schade aan derden is uitgesloten.
4. De aansprakelijkheid van Babymand wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een afspraak/levering ontstaat slechts indien klant Babymand onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, en Babymand ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te omvatten van de tekortkoming, opdat Babymand in staat is adequaat te reageren.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat klant de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Babymand meldt.
6. Babymand is niet aansprakelijk voor fabricagefouten en/of ondeugdelijke materialen, de aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de fabrikant van het product, mocht er na strenge controle door Babymand sprake zijn van een product (fabricage) fout wordt klant geacht dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan Babymand. Zodat Babymand contact op kan nemen met de fabrikant van het product.